Devlet Destekleri

Patent Marka Devlet Destekleri

Devlet Destekleri: Patent Marka Konusunda destek alabileceğiniz kuruluşlar olan KOSGEB, TUBİTAK ve DTM Hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Devlet Destekleri : KOSGEB

KOSGEB Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği Amacı ve Kapsamı Sınai Mülkiyet Haklarının işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, işletmelerin haklarını bilmesi ve koruması, sınaî mülkiyet bilincinin tam anlamıyla oluşması, küresel pazarda rekabet gücünü arttırır. Bu amaçla, işletmelerin, Türk Patent ve Marka Kurumu’na veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir.

Kosgeb Teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBİTAK Ar-Ge Hibeleri

Tübitak Ar-Ge Hibeleri Teknolojik Yenilik ve Destek Programları Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini gerçekleştirmek TÜBİTAK’ın ana hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamaktadır.

Tübitak Ar-Ge Hibeleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Destekleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), İhracat yapan firmalara yurtdışında sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmetleri marka tescili ile koruma altına almasına teşvik etmek amacı ile tescil masraflarını desteklemektedir.

Bu bağlamda, şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

2010/6 sayılı Yurtdışı birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Madde 18 kapsamında;

– Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri,

– Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

Not: Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir. ( Belgenin alınmış olması gerekir )

Ayrıca, yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içinde ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce;

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen, görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, internet sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans düzenleme faaliyetleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında Vergi İstisnası 

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

-Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
-Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
-Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
-Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model
belgeli buluşa atfedilen kısmının, %50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna uygulamasında,

-Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilmiş patenti,
-Faydalı model belgesi, TÜRKPATENT tarafından verilmiş faydalı model belgesini,
-Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını,

-Devir/satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığı satılmasını,

-Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını,

-Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde veya başka bir malın
üretiminde kullanılmasını ifade etmektedir.

Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TÜRKPATENT tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır.

Patent, marka tescili, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent