Yıllık Patent Harcı Takibi

Patent ve faydalı model belgelerinde hukuki korumanın devamı için geçerlilik süresi boyunca her yıl sicil ücreti ödenmelidir. Normal süresinde ödenmeyen taksitler, altı aylık ek bir süre dahilinde cezalı olarak ödenebilir. Başvuru tarihinin yıldönümünde veya cezalı süre içerisinde taksitlerin ödenmemesi durumunda patent hakkı düşer. Efor Patent olarak biz; takipsizlik sonucu oluşabilecek hak kayıplarını önlemek adına yıllık ücretlerin izlenerek zamanında ödenmesi konusunda müvekkillerimize periyodik hatırlatma ve resmi sicillerinin etkin takibi ve ödemesi hizmetini vermekteyiz.

Patent Devir

Patent hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda patentten doğan haklarının tamamını ya da istediği bölümünü bir başkasına devredebilir. Devir, patent üzerindeki hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devrin gerçekleşmesi ile patent üzerindeki hakların tümü ya da bir kısmı devir alana geçecektir. Patent devir işlemi için noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

Patent Lisans

Patent hakkı sahibi kendi isteği doğrultusunda patent hakkını bir başkasına lisans verebilir. Patent lisans işlemi için noter onaylı devir sözleşmesi gereklidir.

Patent Kullanım Zorunluluğu

Hak sahibinin patent koruması aldığı ürünü ya da usulü kamunun yararlanabilmesi için kullanması beklenir. Patent kullanım zorunluluğu, patentin, faydalı modelin tescil edildiğine ilişkin ilanın Türk Patent Enstitüsünün Resmi Bülteninde yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Kullanım zorunluluğu; kullanım belgesinin sunulması, kullanmama beyanının sunulması veya lisans teklifinde bulunulması işlemleri ile yerine getirilebilir.

Kullanım zorunluluğunun patentin koruma süresi boyunca bir kereye mahsus olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde yerine getirilmesi gerekir. Kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer. Patent kullanımının değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur.

Hak sahibi herhangi bir işlem yapmaktan kaçındığında, patent geçersiz sayılmaz, ancak üçüncü kişilerin talebi üzerine mahkeme tarafından zorunlu lisans verilebilir.

Patent / Faydalı Model Çeviri Hizmetleri

Efor Patent, yurtdışında patent ve faydalı model başvurularının yapılması hususunda patent tarifnameleri, resmi belge ve bilgilerin çevirisi için Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine hakim, firmamızda sürekli olarak çalışan yeminli çevirmenlerimizin yanı sıra, belirli teknik alanlarda uzmanlaşmış freelance bir çevirmen ekibi ile çalışmaktadır. Efor Patent’in hizmet kalitesine uygun bir şekilde yapılan tüm çeviriler gerek şekli gerekse içerik olarak iki seviyeli bir çeviri kontrolünden geçirilmekte ve çeviriden kaynaklanabilecek hatalar minimuma indirilerek müvekkillere teslim edilmektedir.

Patent Sahibiyle İlgili Değişiklikler

Patent sahibi, patentinin tescil sürecinde veya tescil sonrasında patent üzerinde gerçekleşen herhangi bir değişikliğin Türk Patent Enstitüsü siciline kaydettirmesi işlemidir. Örneğin patent tescil ve başvurularına ilişkin ünvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği, birleşme, devir, lisans, rehin gibi değişikliklerin Türk Patent Enstitüsü sicilinde de değiştirilmesi zorunlu olmamakla beraber bu işlemlerin iyi niyetli üçüncü kişiler nezdinde ileri sürülebilmesi ve geçerli olabilmesi için sicile kaydı gerekmektedir.

Değişikliğin nedeninin aynı olması kaydıyla, değişiklik talebi bir veya daha fazla patent tesciline ve başvurusuna ilişkin ise bu durumda tescil ve/veya başvuru sayısına bakılmaksızın tek bir başvuruyla işlem gerçekleştirilir.

Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi

Belge karar yazısı henüz çıkmamış faydalı model başvurusu sahipleri, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini talep edebilir.

Patent Başvurularına Karşı İtirazlar

Başvuru ve araştırma raporunun aylık resmi patent bülteninde yayınlanmasından sonraki 6 ay içerisinde üçüncü kişiler itirazın dayanağı olan bilgi ve belgelerle itiraz edebilirler. Bu itiraz dokümanları incelemenin yapılacağı uluslararası ofise inceleme evrakları ile birlikte gönderilir ve değerlendirilir. İncelemesiz sistemde yapılacak olan itirazların incelemesiz patentin kabulü üzerinde bir etkisi yoktur.

Benzer şekilde, patentlenebilirlik kriterlerini karşılamayan veya haklarınızı ihlal eden patent başvurularına karşı, başvuruların Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanmasından itibaren 6 aylık süre içinde itiraz edilebilir.

Takip ettiğimiz aylık Resmi Patent Bültenleri aracılığıyla müvekkillerimizin ilgili olduğu teknik konu hakkında yayınlanan yeni patent başvurularını tespit edebilir, raporlayabilir ve talimatlarınız doğrultusunda itiraz edebiliriz.

Leave a Reply