ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Bir işletmeyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için, organizasyonu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarılı olmak performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesine bağlıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve sadakati ile karlılık sağlamak için gerekli ve önemli bir araçtır.

ISO 9001; Küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar her türlü organizasyona uygulanabilir.

ISO 9001 KYS İŞİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

 • Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.
 • Sürekli gelişimi sağlar
 • Verimliliği arttırır
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlar
 • Müşterilerinizden güven duygusu oluşturur.
 • Maliyetleri denetim altına alır
 • Hataları ve Kayıpları en aza indirir
 • Karlılığı arttırır
 • Etkili rekabet imkanı verir
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Çalışanlarla iletişimi güçlendirir.

Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır. Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen başarılı bir dokümantasyon sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmanızı hedefler.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUŞ AŞAMALARI

1 – Mevcut Durumun Tespiti
Her kuruluşta kendi yapısına göre formal/ yarı formal / informal işleyen bir işletme sistemi vardır. Mevcut sistemi tespit etmek, olumlu yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek ve olumsuz olanları çıkarmak faydalı bir başlangıç olmaktadır.

2 – Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı
Kalite yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumlularının belirlenmesi ve bunun bir iş-zaman tablosuna yansıtılması aşamasıdır. Oluşturulan KYS planı, belli periyotlarda gözden geçirilir, değişen şartlara göre güncellenir.

3 – Eğitim
Kalite yönetim sistemi eğitimi önce en önemli olan veya yönetici çalışanlara tanıtılır. Diğer çalışanlara ise seviyelerine, yetki ve sorumluluklarına uygun bir formatta aktarılır. Böylece herkes bilmesi gerektiği kadarını öğrenir. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 – Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
Kalite yönetim sistemi kurulması üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanların katılımını gerektiren bir iştir. Temel prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca tam katılımı sağlamak olmalıdır. İlk etapta KYS Danışmanınızın kontrolünde bir kurum içi kalite  temsilcisi başkanlığında bir çalışma takımı oluşturulmakta bu takım dokümantasyonun oluşturulmasında aktif görev almaktadır. Böylece kuruluşa özgü bir sistem kurulmakta ve tüm çalışanların benimsemesi sağlanmaktadır.

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ileriki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır.

5 – İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 – Yönetimin Gözden Geçirmesi
Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini denetler ve sürekliliğini sağlar.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!