Diger Marka Hizmetleri

Diğer Marka Hizmetleri

Diğer Marka Hizmetleri

Marka sahibi ile ilgili aşağıda listelenen değişiklikler TÜRKPATENT siciline kayıt edilerek yayınlanmalıdır.
Yapılan her işlem için değişikliği gösteren resmi evrağın ibrazı ve işlem ücreti ödenmektedir.

 • Adres Değişikliği
 • Unvan Değişikliği
 • Nev’i Değişikliği
 • Şirket Birleşmesi
 • Veraset ve İntikal
 • Marka Devir
 • Lisans İşlemi

Marka Yenileme

Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyodlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Koruma süresinin uzatılması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir.

Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde yenilenmeyen markaların koruma süresi sona erer. Yenileme talebinin tamamlanması ile birlikte, TÜRKPATENT tarafından marka yenileme belgesi hazırlanır. Efor Patent, müvekkillerinin marka yenileme süreleri takip etmekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

İtiraz ve Davalar 

Her ay Resmi Marka Bülteni’nde 3 aylık süre ile 3. şahıs itirazları için yayınlanan marka başvurularının takip edilmesi, benzer ürün/hizmetler için başvurusu yapılan benzer/aynı markaların tespit edilmesi ve “nispi red nedenleri” kapsamında mevcut marka haklarına dayanarak itiraz edilmesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle markaların reddinin talep edilmesi mümkündür. 3. kişiler adına başvurusu yapılan markalara karşı yapılacak itirazlara ilişkin görüşler ve itiraz dilekçeleri, hukuk bölümü avukatlarımız tarafından hazırlanıp takip edilir.

Benzer şekilde, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurum itirazı haklı görürse, kararını değiştirir. Kurum itirazı reddederse, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına karşı, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava hem TÜRKPATENT’e hem de marka tescil başvurusunda bulunan ya da itiraza rağmen başvurusu tescil edilmiş kişiye karşı açılır. Efor Patent’in uzmanlaşmış kadrosunda sadece bu konuya odaklı çalışanları sizlere hizmet vermektedir.

Tanınmış Marka Tescili

Tanınmış marka kavramı; Dünyada ilk kez sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki ilk uluslararası sözleşme olan Paris Sözleşmesi ile, ülkemizde ise 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent ve Marka Kurumu’nun  kurulmasının hemen ardından,1995 yılında gündeme gelmiştir.

Tanınmış markalar, toplumda ulaştıkları tanınmışlık nedeniyle, marka taklitçilerine karşı daha kapsamlı bir koruma elde ederler. Ayrıntılı olarak bakılırsa; tescilli bir markanın aynısı ya da benzeri farklı bir mal ve hizmet grubunda tescil edilebilirken;
“Tanınmış bir markanın aynısı ya da benzeri bir marka, farklı bir sektörde faaliyet gösterse dahi tescil edilemez.”

Marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent ve Marka Kurumu  re’sen tanınmış markanın aynısı ya da benzeri olan bir markayı reddeder.

Bir marka sahibinin markasının tanınmış marka olması önemli bir prestij göstergesidir. Tanınmış marka sahiplerinin herhangi bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmeleri, markalarına taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kanıtlamaları daha kolaydır. Ayrıca, tanınmış marka sahiplerinin taklit marka sahibine karşı açacakları bir davada tazminat davasında uğradıkları zararlarının büyüklüğünü kanıtlamaları alelade marka hakkı sahiplerine göre daha kolaydır.

Efor Patent olarak “İGDAŞ” ın tanınmış marka başvuru işlemlerini başarı ile sonuçlandırdık.

Marka Logo Tasarımı

Olumlu bir marka algısı yaratmak, bir ürünü veya kurumu markalaştırmak için iletişim stratejisi uygulamalarının geliştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, markanın rakiplerinden farklılaşması, pazardaki rakip markalara karşı gücünü artırması, hedef kitlesi ile duygusal bağ kurarak müşteri sadakati geliştirmesi amaçlanmalıdır.

Ürün ve hizmetlerin iletişimi aracılığıyla rasyonel ve duygusal faydaları algılatarak müşteri sadakati yaratmayı ve böylece markanın rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşması hedeflenmelidir.

İyi bir pazarlama stratejisi ise sağlam temeller üzerine oturtulmuş güçlü bir kurumsal kimlik ile gerçekleşir. Kurumsal kimlik; o kurumun felsefesini, hizmet anlayışını, istihdam edilen personel ve ürün kalitesini, müşteri portföyünü, çalışma stratejisini temsil eder. Bunun görsel olarak ifadesi ise grafiksel kurumsal kimlik çalışmaları ile hedef kitleye aktarılabilir.

Coğrafi İşaret Tescili

Bir malın coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde, motif, malzeme ya da usul sebebiyle bir alana, yöreye yahut ülkeye yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan ad veya işarettir.
Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen bir halı, kilim, kumaş, çini vb. bir ürün herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün belli bir kaliteye sahip olduğu şeklinde de algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri, o yörenin adına belli bir güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edebilirler.

Coğrafi işaretler, ikiye ayrılır:

 1. Ürünün tüm veya esas nitelik veya özellikleri bir yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda“menşe adını” belirtir. (Malatya Kayısısı)
 2. Bir Ürünün belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda“mahreç işareti” göstergesini belirtir. (Hereke Halısı)

Coğrafi İşarat Tescili ile Kazanılan Hukuki Haklar

 • Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,
 • Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı; veya korunan adın tercümesinin kullanımı; veya ‘stilinde’, ‘tarzında’, ‘tipinde’, ‘türünde’, ‘yöntemiyle’, ‘orada üretildiği’, ‘biçimde’ veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,
 • Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında, veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi,
 • Ürünün menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulması.

Patent, marka tescili, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

Chat with us on WhatsApp