Marka Tescili Sık Sorulan Sorular

Marka Tescili sık sorulan sorular yazımız, en çok merak uyandıran ve öğrenilmek istenilen konular araştırılarak oluşturulmuştur. Aşağıda yer alan konular ile Marka Tescili konusunda cevaplarınızı alabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 1. Marka Koruması Ne Zaman Başlar?

  Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen hususlara uygun şekilde ve eksiksiz hazırlanılan başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle işleme alınmaktadır.

 2. Marka Koruması Kaç Yıl Sürer?

  Tescil kararı verilen markaların başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile koruması sağlanmaktadır. Her geçen 10 yılda bir markanın yenilenmesi gerekmektedir.

 3. Markanın Çalışma Alanı Genişlediyse Ne Yapılmalıdır?

  Mevcut marka başvurusu üzerinden çalışma alanı genişletilememektedir. Bu nedenle ek müracaat ile genişletilen alanda koruma sağlanabilmektedir.

 4. Marka Tescilinde Vekil Danışmanlığı Zorunlu mudur?

  Firmaların sınaî hakların yönetimi ile ilgili tüm işlemleri, yani; araştırma, başvuru ve izleme gibi işlemleri kendi bünyelerinde yapmaları konunun uzmanlık, tecrübe ve teknik donanım gerektirmesinden dolayı hem çok maliyetli, hem de çok zordur. Dolayısı ile tıpkı mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı konularında aldığı hizmetler gibi vekillerden de danışmanlık alması gereklidir.

 5. TÜRKPATENT Nezdinde Tescil Ettirdiğim Bir Markanın Koruma Kapsamı Nedir?

  TÜRKPATENT tarafından tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye’de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz.

 6. Marka Sahibinin İzni Olmadan Kullanılmasını Önleme Hakkı Var Mıdır?

  Sınai Mülkiyet Kanunu marka sahibinin haklarını korur niteliktedir. Marka izleme ile izinsiz kullanılan marka tespit edilerek tarafınıza bildirilir. Sonrasında SMK’ya göre izinsiz kullanım gerçekleştirilen başvuru sahibine itiraz edilme yoluna gidilebilir.

 7. Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Uyarınca Hangi Faaliyetler Kısıtlanabilir?

  Marka ibaresinin/logosunun ürün veya ambalaj üzerinde kullanılması faaliyetleri,
  Marka ibaresinin/logosunun piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması,
  Marka ibaresinin/logosunun ithalatı veya ihracatı,
  Marka ibaresinin/logosunun iş evrakı ve reklamlarda kullanılması, marka sahibi tarafından kısıtlanabilir.

 8. Tescilli Markanın Sağladığı Hukuki Haklar Nelerdir?

  Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamı gereğince tescilli marka;

  Satılabilir,
  Devredilebilir,
  Kiralanabilir,
  Miras bırakılabilirdir.

 9. Marka Hakkına Tecavüz Hallerinde Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

  a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz olarak mal veya ambalajı üzerine konulması işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim, edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaretin altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, işareti taşıyan malın ithali veya ihracı, işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması,
  b) İzinsiz olarak markanın veya benzerinin taklit edilmesi,
  c) Bilindiği veya bilinmesi gerektiği halde markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak ve ya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,
  d) Sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
  e) Yukarıda yazılı eylemlere katılmak veya yardımcı olmak veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve koşulda olursa olsun bu eylemlerin yapılmasını kolaylaştırmak,
  f) Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bu markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını belirtmekten kaçınmak, marka hakkına tecavüz sayılan hallerdir.

  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’n Altıncı Kısmında Yer Alan 30. Madde gereğince;

  (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  (2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  (3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  (4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  (5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
  (6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
  (7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

 10. Marka Lisans Hakkı Verme Şartları Nelerdir?

  Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

  Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.
  Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.
  Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

  Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır.

  Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.

  Lisans markalar siciline kayıt edilmediği sürece, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

 11. Marka Hakkından Vazgeçilebilir mi?

  Marka sahibi, yazılı olarak Kuruma bildirmek üzere, markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin tamamından ya da bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.

  Marka siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça da marka hakkından vazgeçilemez.

  Markanın İtibarı Zarara Uğrarsa Marka Sahibinin tazminat isteme hakkı var mıdır?

  SMK’nın 68 inci maddesi ‘Markanın İtibarı’ başlığı altında “Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. ” hükmü ile marka sahibinin tazminat isteyebileceğini hüküm altına almıştır.

 12. Marka Konuları ile İlgili Olarak Kurum Nezdinde Kimler İşlem Yapabilir?

  Kurum nezdinde marka konularında işlem yetkisi olanlar;

  a) Gerçek veya tüzel kişiler. Tüzel kişiler yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir
  b) Marka vekilleri. İkametgâhı yurtdışında bulunanlar Madrid Protokolü vasıtasıyla başvuruda bulunanlar hariç– ancak marka vekilleri aracılığıyla temsil edilirler.

 13. Rüçhan hakkı nedir?

  Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye’de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer. Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye’de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

 14. Avrupa’da daha önce tescil edilmiş markaların tescili Türkiye’de de geçerli olmakta mıdır?

  Hayır. Avrupa’da tescilli veya kullanılan her markanın Türkiye’de de korunabilmesi için kesinlikle tescil edilmesi gerekir.

 15. Madrid Protokolü çerçevesinde bir uluslararası başvuru yapabilmek için TÜRKPATENT’de ulusal marka tescil başvurusunda bulunmak zorunlu mudur?

  TÜRKPATENT aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunmak için Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TÜRKPATENT’de kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka tescil ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunabilirler.

 16. Madrid Sistemi İle Yapılan Uluslararası Tescil Esas Markaya Nasıl Bağımlıdır?

  Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl bağımlı kalır. Eğer bu süre içinde menşe ofisçe tescil edilen marka (yani esas tescil) mahkeme kararı ile veya marka sahibi tarafından iptal edilirse uluslararası tescil de iptal edilir.

  Uluslararası tescilin menşe ofise yapılan bir başvuruya dayandığı durumda ise; başvuru beş yıllık süre içinde reddedilir, geri çekilir yada başvurudan kaynaklanan tescil bu süre içerisinde hükümsüz kalır ise uluslararası tescil de iptal edilir. Uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitiminden sonra uluslararası tescil, esas başvurudan veya esas tescilden bağımsız hale gelir.

 17. Uluslararası başvuruların koruma süresi ne zaman başlar?

  Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO’ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TÜRKPATENT) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar. Ulusal ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

 18. Uluslararası Tescilin Koruma Süresi Ne Kadardır?

  Uluslararası marka tescilinin de koruma süresi on yıldır. Uluslararası Büro, marka sahibine veya vekilin uluslararası koruma süresinin bitiminden önceki altı ay içinde bir hatırlatma yaparak sürenin bitmekte olduğunu bildirir.

Marka Tescili Sık Sorulan Sorular |  Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?