Marka Tescili

Diğer Marka Hizmetleri

Marka Tescil

Hızla artan ticari rekabet ortamında firmaların en güçlü rekabet silahları zamanla değeri sürekli artan markaları olmaktadır.Bu nedenle öncelikle marka tescil işlemi yapılarak markalar koruma altına alınmalıdır. Şirket değerleme uzmanları firmaların toplam değerini hesaplarken, marka patent gibi soyut değerlerinin %80 somut varlıklarının da %20 oranında payı olabileceğini belirtmektedirler. Günümüzde marka değeri milyar dolarla ölçülen pek çok şirket bulunmaktadır. 

>> MARKA SORGULAMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Marka Tescili Nedir ?

Marka tescil, bir firmanın ve/veya şahsın mallarının ve/veya hizmetlerinin diğer firmaların/şahısların mallarından ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan isimler, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, kokular ve seslerdir. Kısacası üretilen ürünler ile verilen hizmetlerin üzerinde kullanılan işaretlerin tescil ile korunmasıdır. Marka tescili halk arasında; isim hakkı, isim tescili, logo tescili, marka patent gibi tabirlerle de anılmaktadır.

Firmalar kurulurken Ticaret Odalarından kendilerine bir unvan belirlemek durumundadırlar. Bazı firma sahipleri bu unvanın kendisine “marka hakkı” verdiğini zannetmektedirler. Oysa marka hakkın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınabilecek bir tescil belgesi ile edinilebilmektedir.

Efor Patent uzmanları olarak müvekkillerimize önerilerimiz;

 • İş hayatında tescilsiz bir markaya yatırım yapmamaları
 • Markalarını kullanmaya başlamadan önce Marka Sorgulama-Araştırma işleminin yapılması,
 • Uygun marka bulunduktan sonra Marka Tescil işlemi ile koruma altına alınmasıdır.
 • Tescil sonrasında ise “marka izleme” hizmeti ile benzer markaların takibinin yaptırılarak tescilinin engellenmesini sağlamalarıdır.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu; Her hangi bir şirketi olmayan her şahıs adına veya şirket tüzel kişiliği tarafından  yapılabilmektedir.

Marka tescili için gerekli evraklar;

 • Marka sahibine ve adresine ait bilgileri içeren sözleşme (şahıs adına yapılacak ise isim soy isim, açık adres, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, tüzel kişilik ticaret unvanı, açık adresi, vergi numarası, telefon numarası ve mail adresi )
 • Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
 • Tescili talep edilen markanın varsa logosu
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

Marka Tescil Aşamaları

 • Ekibimiz tarafından ön araştıma ve tescillenebilirlik yorumu yapılması, tescillenebilecek bir marka ise, başvuru dosyasının hazırlanması, değil ise öneriler getirilerek tescillenebilir bir marka oluşturulmasına yardımcı olunması.
 • TÜRKPATENT’e başvuru yapılması ve  kurum tarafından şekli inceleme yapılarak kabul veya reddine karar verilmesi.
 • Ekibimiz tarafından kurum tarafından verilen kararın değerlendirilmesi ve gerekli görülürse itiraz edilmesi.
 • Kabul edilerek yayına çıkarılan marka gelebilecek itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli görülürse savunma yapılması.
 • Tesciline karar verilen marka için tescil ücretinin ödenerek belgenin alınması ve müvekkile teslim edilmesi.

Marka Tescil Ücreti

Marka tescil ücreti hakkında detaylı bilgi almak için formumuzu doldurabilir yada bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Efor Patent marka uzmanları olarak, marka sorgulama, araştırma işlemlerinden  marka tescil işlemlerine, hukuki korunmasından, markaların ticari değerinin ölçülmesine kadar hizmet sunmaktayız.

Diğer Marka Tescil İşlemleri

 1. Marka Devir

  Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir.

  Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

  • Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi
  • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Vekaletname

 2. Marka Yenileme

  Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyodlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Koruma süresinin uzatılması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir.

  Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde yenilenmeyen markaların koruma süresi sona erer. Yenileme talebinin tamamlanması ile birlikte, TÜRKPATENT tarafından marka yenileme belgesi hazırlanır. Efor Patent, müvekkillerinin marka yenileme süreleri takip etmekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

 3. Marka İtiraz ve Davalar

  Her ay Resmi Marka Bülteni’nde 2 aylık süre ile 3. şahıs itirazları için yayınlanan marka başvurularının takip edilmesi, benzer ürün/hizmetler için başvurusu yapılan benzer/aynı markaların tespit edilmesi ve “nispi ret nedenleri” kapsamında mevcut marka haklarına dayanarak itiraz edilmesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle markaların reddinin talep edilmesi mümkündür. 3. kişiler adına başvurusu yapılan markalara karşı yapılacak itirazlara ilişkin görüşler ve itiraz dilekçeleri, hukuk bölümü avukatlarımız tarafından hazırlanıp takip edilir.

  Benzer şekilde, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurum itirazı haklı görürse, kararını değiştirir. Kurum itirazı reddederse, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına karşı, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava hem TÜRKPATENT’e hem de marka tescil başvurusunda bulunan ya da itiraza rağmen başvurusu tescil edilmiş kişiye karşı açılır. Efor Patent’in uzmanlaşmış kadrosunda sadece bu konuya odaklı çalışanları sizlere hizmet vermektedir.

 4. Marka Logo Tasarımı

  Olumlu bir marka algısı yaratmak, bir ürünü veya kurumu markalaştırmak için iletişim stratejisi uygulamalarının geliştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, markanın rakiplerinden farklılaşması, pazardaki rakip markalara karşı gücünü artırması, hedef kitlesi ile duygusal bağ kurarak müşteri sadakati geliştirmesi amaçlanmalıdır.

  Ürün ve hizmetlerin iletişimi aracılığıyla rasyonel ve duygusal faydaları algılatarak müşteri sadakati yaratmayı ve böylece markanın rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşması hedeflenmelidir.

  İyi bir pazarlama stratejisi ise sağlam temeller üzerine oturtulmuş güçlü bir kurumsal kimlik ile gerçekleşir. Kurumsal kimlik; o kurumun felsefesini, hizmet anlayışını, istihdam edilen personel ve ürün kalitesini, müşteri portföyünü, çalışma stratejisini temsil eder. Bunun görsel olarak ifadesi ise grafiksel kurumsal kimlik çalışmaları ile hedef kitleye aktarılabilir.

 5. Unvan ve Nev’i Değişikliği

  Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin TÜRKPATENT Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile beraber Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur:

  • Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

  Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı marka sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarına uygulanmaktadır.

 6. Adres Değişikliği

  Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için talep formu ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur. Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı sınai mülkiyet haklarının tamamına uygulanmaktadır.

 7. Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

  Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur:

  • Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
  • Vekaletname

 8. Miras Yolu ile İntikal

  Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

  • Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
  • Vekaletname

 9. Lisans İşlemi

  Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.
  Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.
  Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

  • Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu
  • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
  • Vekaletname

 10. Marka Kullanım Zorunluluğu

  Tescilli markaların 5 yıl süresince ciddi bir şekilde kullanılmaması halinde, ilgili markayı kullanmak isteyen kişiler, marka hükümsüzlük davası açarak markanın iptalini isteyebilmektedir. Marka sahibi, mahkemeye markayı ticarette kullandığını kanıtlayamadığı takdirde marka hakkını kaybetmektedir.

  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile gelen bir yenilikle; 2024 yılı itibariyle, ilgili kişiler mahkeme ile uğraşmadan doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan, “5 yıldır marka sahibinin markayı kullanmadığını” iddia ederek, markanın iptalini veya hükümsüzlüğünü isteyebileceklerdir. Kurum iptal talebini, iptali istenen markanın sahibine tebliğ ederek bir ay içerisinde kullanım delillerini isteyecektir. Sonrasında iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir.

  Mevcut durumda marka hükümsüzlük davalarının yıllarca sürmesi ve çok maliyetli olması nedeniyle ilgili kişiler genellikle yeni bir marka ile ticari hayatlarına devam etmeyi tercih etmektedirler. Ancak kanunun getirdiği yenilikle doğrudan kuruma gönderilecek bir iddia dilekçesiyle birkaç ayda ve maliyetsiz olarak işlemin sonuçlanması söz konusudur. Bu da marka hükümsüzlük taleplerinin çok artacağı anlamına gelmektedir.

  Bu nedenle hak kaybına uğramamanız için; tescil edilmiş olan markanızın kullanımını kanıtlayan belgeleri arşivlemeniz olası marka hükümsüzlük taleplerinde dosyanız için gerekli olacaktır. Markaların kesintisiz kullanıldığının ispatlayan belgelerin arşivlenmesi ve ispat talebi durumunda beyan edilmesi marka hakkı sahibinin sorumluluğundadır.

  Markanızı üzerinde taşıması şartıyla, arşivlemenizde faydası olabilecek markanızı kullandığınızı ispatlayıcı belge örnekleri: Kesilen faturalar, broşür, katalog, web sitesi internet domain kayıtlarınız, ithalat/ihracat evrakları, gazetelerde işinizle ilgili yayınlanan haberler, reklam harcama faturaları, marka yatırım faturaları,, sosyal medya ve web sitesi ziyaret verileri, varsa fuar katılımları, varsa marka lisans veya franchising sözleşmesi vb. belge suretler.

Patent, marka tescil, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent İstanbul patent 

Chat with us on WhatsApp