Elektronik ve haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanındaki projelere ise en fazla 20 milyon lira olacak.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın “Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe patent odaklı Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Yönetmelikle, elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili yerli tasarım ve üretime yönelik patent odaklı araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlip, karar resmi gazetede ilan edildi.

 

Bun karara göre, Bakanlık, yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli patent odaklı Ar-Ge projelerinin konularını belirleyecek ve o takvim yılı öncesinde internet sitesinde yayımlayacak.

 

Proje başvuruları, bir takvim yılı içerisinde 1 Ocak–31 Ocak, 1 Mayıs–31 Mayıs ve 1 Eylül–30 Eylül arasında kalan süreler içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yapılacak.

 

Yönetmelikte tanımlanan kuruluş ve araştırmacılar destek başvurusunda bulunabilecek. Ancak kanuni adresi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler bu Yönetmelik kapsamında proje başvurusu yapamayacaklar.

 

Patent odaklı Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusu, ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olacak.

 

Projesi destek kapsamında olan proje sahibinin, destek kapsamı süresince yapacağı proje destek başvuruları kabul edilmeyecek.
Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilecek. Ortak yapılan proje başvurularında, ortaklar arasında yer alan kuruluş veya araştırmacıların tek başına veya başka bir grup içerisinde yer alarak yapacağı proje başvuruları kabul edilmeyecek.

 

Teşvik için başvuru yapan kuruluşun, başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusuyla birlikte sunması gerekecek. En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla 5 gerçek kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilecek. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilecek.

 

Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan patent odaklı projelere verilecek destek tutarı en fazla 10 milyon lira, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20 milyon lira olabilecek.

 

Destek  tutarları her yıl en fazla yüzde 20 oranında değişebilecek. Bu kapsamda yapılan değişiklik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İnternet sitesinde duyurulacak.

 

Desteklenmesi uygun bulunan patent odaklı Ar-Ge projelerine ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanacak. Yönetmeliğe göre yapılacak sözleşmelerde, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtilecek. Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanacak.

 

Proje sahibi kuruluş projeyle ilgili harcamalara ilişkin mali raporlarını onaylı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunacak. Araştırmacı tarafından yürütülen patent odaklı Ar-GE projeleriyle ilgili mali raporların onaylanmasına ilişkin hususlar sözleşmede belirtilecek. Mali raporlar, Bakanlık tarafından da onaylandıktan sonra işleme alınacak.

 

İlk ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 20’sinden fazla olamaz. Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılacak ve nihai ödeme tutarı, toplam destek tutarının yüzde 30’undan fazla olamayacak.

 

Desteklenmesine karar verilen patent odaklı Ar-Ge projelerine ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler 10 yıl muhafaza edilecek.

 

Türkiye’nin en iyi Patent Ofislerinden biri olan Efor Patent’in Genel Müdürü Savaş Gümüş:   “Gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak için Ar-Ge bir tercih değil zorunluluktur. Son yıllarda bu konudaki bilincin artması ülkemizin hızlı adımlarla ilerlemesine yardımcı olacaktır. Devlet tarafından Ar-Ge çalışmalarına verilen destekler doğru şekilde değerlendirilirse Türkiye’nin de rekabet gücü yüksek markaların ve nitelikli patentlerin sayısı önemli derecede artış gösterecektir” dedi.

Leave a Reply