Patent Tarifnamesi Hazırlama

patent tarifnamesi hazırlama

Patent başvuru dosyası hazırlanırken ilk işlem iyi bir tarifname hazırlanmasıdır. Patent tarifnamesi, buluşun tüm detaylı anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişiler tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır. Sadece açıkça yazılan ve çizilen kısımlar koruma altına alındığı için, açık bırakılan alanlar başkaları tarafından tescil altına alınabilir. Aşağıda patent/faydalı model başvurusu öncesinde hazırlanması gereken tarifnamenin nasıl olması gerektiği bir örnek üzerinden işlenmiştir. Etkili bir patent hakkı için tarifnamenin işinin ehli patent vekili tarafından hazırlanması gereklidir. Aksi takdirde taklitlerinizle mücadele aşamasında dava sürecine girdiğinizde mahkemelerde hakkınızı koruyamazsınız. Patent başvurusu sonrası süreç takibi de çok önemlidir çünkü süreli işlemler kaçırıldığında geri dönüşü zor olup patent hakkının kaybedilmesine neden olabilir.

Örnek Patent Tarifnamesi

[BU BÖLÜME BULUŞ BAŞLIĞI YAZILMALIDIR]

Buluş başlığı, buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz.
Örnek buluş başlığı aşağıda verilmiştir.

DEPREMİ OLMADAN ÖNCE BELİRLEME VE BİLDİRİM SİSTEMİ

Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır. Tarifnameye başvurudan sonra yeni bir unsur eklenemez, dolayısıyla başta çok dikkatli hazırlanması gerekmektedir.
Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.
Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:
Aşağıda Örnek Tarifname Bölümleri Verilmiştir.

Teknik Alan
Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
Örnek:
Buluş, …………….. ile ilgilidir.
Aşağıda Teknik Alana ilişkin örnek verilmiştir.

Teknik Alan

Buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu coğrafyalarda ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü, deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.

Tekniğin Bilinen Durumu
Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır.
Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.
Aşağıda Tekniğin Bilinen Durumuna ilişkin örnek verilmiştir.

Tekniğin Bilinen Durumu

Günümüzde insanoğlunun çözemediği ve önüne geçemediği en büyük problemler olarak doğal afetlerdir.

Doğal afetlerin risk sıralamasına bakıldığında depremler en riskli olan afetler olarak bilinmektedir. Depremler zamanları, yerleri ve büyüklükleri erken bildirilemediğinden günümüzde en riskli afetlerden biri olarak gösterilmektedir.

Toplu ve sosyal yaşamın giderek artış göstermesi ve özellikle kentlerdeki yapıların yüksekliğinin fazlalığı, çarpık yerleşim düzeni herhangi bir depremin yüksek sayıda mal ve can kaybına yol açmasına sebep olmaktadır. Depremlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için günümüzde çeşitli çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar deprem sonrası ya da deprem anını baz almaktadır. Bu önlemlerde yeterli olmamaktadır.

Jeolojik levha hareketlerinin durdurulması, volkanik patlamaların engellenmesi vb. yani depremlerin önlenmesi mümkün olamayacağından dolayı depremlerin olmadan önce can ve mal güvenliği sağlanacak zaman aralığında belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde bu bağlamda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılsa da hali hazırda hayvanların psikolojileri, yer kabuğundaki gaz çıkışları vb. genel ve sayısal değerlere bağlı olmayan ampirik yöntemlerin ötesine geçilememiş bulunulmaktadır.

Buluşun Amacı Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.
Aşağıda Buluşun Amacına ilişkin örnek verilmiştir.

Buluşun Amacı

Söz konusu buluş, tekniğin bilinen durumunda anlatılmış olan dezavantajları gidermektedir.

Söz konusu buluş, yıkıcı depremlerin etkin olduğu her yerde ve deprem olabilme riski olan her alanda kullanılan ve depremin sisteme olan mesafesini, zamanını ve büyüklüğünü deprem olmadan minimum altı saat önceden belirlemeye yarayarak can ve mal kayıplarının önüne geçen deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile ilgilidir.

Buluşta ortak alandaki tabii sinyalleri ölçmektir. Böylece deprem erken bildirimleri net rakamlarla sunulmaktadır.

Üç alternance yöntemi ile minimum altı saat maksimum yüz yirmi saat önceden depremlerin zamanı, yeri ve büyüklüğü kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu sayede depremler yüzünden olabilecek mal ve can kayıpları en alt seviyeye çekilebilmektedir.

Şekillerin Açıklaması
Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
Aşağıda Şekillerin Açıklanmasına ilişkin örnek verilmiştir.

Şekillerin Açıklaması

Şekil 1: Enerjinin en fazla yoğunlaşıp kırılmaya sebep olan noktası B (hipocentre) ile depremin taş küre yüzeyinde belirdiği ilk nokta P (epicentre) arası görünümü (S harfi yerleşim alanını ifade eder.)

Şekil 2: Buluşun blok diyagramı

Şekil 3: Buluşun parçaları arasındaki alanın normal durumu

Şekil 4: Buluşun parçaları arasında tabii sinyal oluştuğu andaki durum görünümü

Şekil 5: Üst aparat genel görünümü

Şekil 6: Alt aparat genel görünümü

Şekil 7: Üç alternance

Şekil 8: Buluşun ortak alanında beliren tabii sinyal içinde üç alternance’tan oluşan en büyük titreşimin görünümü

Şekil 9: Sinyal içinde en büyük titreşimin alınıp üç alternance yöntemi ile yapılan çıkarımın örnek görünümü

Şekillerdeki Referansların Açıklaması
Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.
Aşağıda Şekillerin Referans Açıklanmasına ilişkin örnek verilmiştir.

Şekillerdeki Referansların Açıklaması

 1. Üst cihaz
  1. Yansıtıcı ve düzenleyici
  1. Merkezi proses ünitesi
  1. Kanal arayıcı
  1. Ses yükseltici
  1. SYNC yükseltici
  1. Yüksek volt transformatör
  1. Flaman
  1. 14 inç tüp
  1. Bobin
 2. Alt cihaz
  1. Alıcı anten
  1. Gösterge panosu
  1. Mercekli kamera
  1. Normal kamera
  1. Bilgisayar -1
  1. Bilgisayar – 2

Buluşun Açıklaması
Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.
Aşağıda Buluşun Açıklanmasına ilişkin örnek verilmiştir

Buluşun Açıklaması

Bu buluş, deprem olmadan önce belirleme ve bildirim sistemi ile olup, üst cihaz (1), alt cihaz (2), alıcı anten (3), gösterge panosu (4), mercekli kamera (5), normal kamera (6), bilgisayar- 1 (7) ve bilgisayar – 2 ‘den (8) oluşmaktadır.

Üst cihaz (1), yansıtıcı ve düzenleyici (1.1), merkezi proses ünitesi (1.2), kanal arayıcı (1.3), ses yükseltici (1.4), SYNC yükseltici (1.5), yüksek volt transformatör (1.6), flaman (1.7), 14 inç tüp (1.8) ve bobin (1.9) içermektedir.

Buluş yer altındaki büyük enerji hareketleri ile doğru orantılı olarak hareket eden bir sistemdir. Taş küre içerisinde kırılmaya sebep olan büyük enerji sinyallerini üç alternance yöntemi ile belirleyen bir sistemdir.

Taş küre içinde B (hipocentre) noktasında kırılma başlarken görülen sinyalin depremin olduğu P(epicentre) noktasındaki depremin büyüklüğünü gösteren sinyal ile aynı olması şartından yola çıkmaktadır. (Not: S harfi ise yerleşim alanını ifade eder.) Söz konusu buluşta bir depremin büyüklüğünü gösteren sinyalin içindeki en büyük titreşimi üç alternance yöntemi ile belirlenir.

Söz konusu buluşa göre;

 • Birinci gerilim alternance ile ikinci negatif alternance arasındaki fark depremin gerillim (büyüklüğü) alternance’nı oluşturur.
 • İkinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark, birinci ve ikinci alternance arasındaki fark ile aynı ya da biraz fazla ise depremin kesin olarak büyüklüğünü belirlemektedir.
 • Üç alternance arasında geçen zaman ise depremin kesin olacağı zamanı belirlemektedir. Üçüncü alternastan birinci alternance’a doğru (birinci P/C nin gecikme ve atlama ayarlarını minimum ve sabit tutarak) kayıt inceleme esnasında geçen zaman depremin olma zamanını belirlemektedir.
 • Bir depremin belirtisinin çıkması için bir titreşim = üç alternance çıkması şart olmaktadır.
 • Ayrıca ikinci alternance’sın ikinci görevi depremin buluş parçalarının yerleştirildiği alana olan mesafesinin belirlenmesinde temel etken görevi yapmaktadır.
 • Söz konusu buluşta üst ve alt cihazdan (1,2) oluşan alan içinde sadece doğal sinyaller belirir. Sistem içerisinde beliren sinyaller taş küre içindeki büyük enerji hareketleri ile devamlı doğru orantılı olarak hareket eder.
 • Belirtilerde depremin büyüklüğü 4.5 ve üzeri ise değerlendirilmektedir. Söz konusu buluşun parçalarının bulunduğu alanın 100km’lik mesafe dışında çıkan belirti 5.0 ve üzeri büyüklükte ise dikkate alınıp değerlendirilmektedir.
 • Üç alternance arasında çıkan fark normalde 10 sn geçmemesi gerekmektedir. 10 sn geçerse değer 1.0 tam puan eksik çıkmaktadır. Örneğin; gecikmeli çıkan bir sinyalin en büyük titreşiminin=üç alternance’ı 6.0 büyüklüğünde bir depremi gösteriyorsa alternancelar arası hız düşük çıktığı için deprem 5.0 büyüklüğünde olmaktadır. Bununla beraber deprem derinliği de 10 km üzerinde olmaktadır.

Söz konusu buluş hesaplarında depremin büyüklüğünü gösteren üç alternance arasındaki hız üç saniyede tamamlanıyorsa bu deprem tam altı saat sonra ve sekiz saat arasında olacak demektir. Alternancelar arası hızı gösteren her bir saniye iki saate eşit baz alınmaktadır.

Söz konusu buluşa göre birinci alternance ile ikinci alternance arasındaki fark ve ikinci alternance ile üçüncü alternance arasındaki fark aynı ve beliren zaman 10 saniyenin altında ise çıkan deprem değerinin bir tam puan fazlası olacak demektir. Örneğin buluşa göre birinci ile ikinci alternance arasındaki fark: 31 olursa ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 31 ise 31+31=62 yani 6.2 büyüklüğünde deprem olacak şeklinde hesaplanmaktadır.  Buna göre alternancelar arasındaki fark aynı olduğundan olacak depremin büyüklüğü bir tam puan fazla olarak hesaplanır ve 7.2 olur.

Üst cihaz (1), atmosfer içindeki gürültü sinyallerini (ses ve video dahil) kanal arayıcıdan (tuner) (1.3) ve ses yükselticiden (1.4) yükseltilerek çıkan gürültü sinyallerini 12 cm uzunluğunda 3 cm çapında tam yuvarlak verniklenmiş meşe ahşabının etrafına 0.15 bakır teli 60 defa sarılan bobine (1.9) iletilir.

Video sinyalleri ise 14 inçlik tüpe (1.8) yüksek volt (7500 volt DC) olarak iletilen video sinyaller, video ve gürültüm sinyalleri ile birlikte alt cihazla (2) oluşturulan ortak alana gönderilir. Ortak alanda oluşan ortak sinyaller ise alt ve üst cihazların (1,2) ortasına yerleştirilen gösterge panosunun alıcı anteni (3) gösterge panosuna (4) sürekli iletilir.

Atmosferdeki elektrik sinyalini milivolt olarak gösterge panosuna (4) yansıtır. 0.2 V DC (doğru akım) ve 220 V alternatif akım (AC) ile çalışır. Üst cihazın (1) belirtisiz normal durumu 205 ile 215 milivolt arası değerlerdedir. 220 volt ile çalışan ve alıcı anteninden (3) gelen 0.2 voltluk alıcı anten (3) sinyali kanal arayıcıya (1.3) gelen sinyalleri 33 voltluk doğru akım tarama voltajı ile kanal arayıcı (1.3) devresine taşır. Kanal arayıcıdan (1.3) çıkan sinyaller ses yükselticide (1.4) yükseltilir. Ses yükselticide (1.4) yükseltilen sinyaller 60 sarımlık iletim bobinine (1.9) verilir.

Üst cihazın (1) bobini (1.9), alt cihazın (2) bobini gibi sinyalleri alt cihaz (2) ile oluşturduğu ortak alana gönderir. Ortak alana alınan sinyaller tabii sinyallerin ortak alanda oluşmasına temel etken olur. Ortak alanda oluşan tabii sinyaller gösterge panosunun (4) alıcı anteni (3) ile gösterge panosuna (4) gönderilir. Gösterge panosuna (4) aktarılan sinyaller mercekli kamera (5) ile bilgisayar – 1’e (7) kaydedilir. Alınan kayıtlar har saat başı değerlendirilir. B noktasında belirti çıkarsa belirti üç alternance esasına göre tahlil edilir.

Alt cihaz (2), gösterge panosundan (4) 78cm’den sonra yerin 10 cm derininde 220 volt alternatif akımın nötrü direkt, 2.5mm’lik tam izoleli bakır tel ile doğrudan geçişi sağlandıktan sonra, bünyesinde sadece 220 volt alternatif akımın canlı hattı; 5cm çapında içi dolu tam yalıtkan ve yuvarlak olan 50 cm uzunluğundaki ahşap üzerine, tam izoleli 2.5 mm’lik bakır telin; 100 adet sarımı yapılmadan önce vernik ve sonra sıcak silikon, motorların iç sarımında kullanılan tam yağlı yalıtkan sert ve esnek kartonla kapatıldıktan sonra soğuk silikon ve üzerine yapışkanı ile birlikte 0.5 mm’lik kalebodur konmuştur. Burada direncin sabit tutulması esas alınmıştır. Alt cihazın (2) sarım işleminden sonra alternatif akımın sadece canlı kısmı nötürle birlikte, 7 metre mesafedeki yine sistem için kullanılan iki bilgisayar (7,8), çalışmasını sağlayan 220 voltluk elektrik akımı bu alt cihaz (2) üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca alt cihazın (2) yanından 14 mm’lik plastik boru içinde 45 voltluk doğru akım enerjisi de geçmektedir.

Alıcı anten (3), problu ucu aparatlar arasına ve diğer ucu gösterge panosunun (4) alternatif mili volt cinsinden hattına irtibatlı olan parçadır.

Gösterge panosu (4), alıcı anteninden (3) gelen tabii sinyalleri rakamsal ve mili volt alternatif akım halinde gösteren paneldir.

Mercekli kamera (5), gösterge panosundan (4) aldığı tabii sinyalleri devamlı bilgisayar – 1’e (7) gönderir.

Normal kamera (6), sistemin etrafını devalı kontrol etmekle görevlidir. Sistemin kurulu olduğu alanı devamlı bilgisayar – 2’ye(8) kayıt için gönderir. Temel görevi sistem alanını sistem direncinin daima sabit kalması için olumsuz aşırı iletken maddelerden uzak tutmaktır. Direnç değiştiğinde voltta değişeceğinden dolayı direncin sabit tutulması gerekmektedir.

Bilgisayar – 1(7), mercekli kamera (5) ile gösterge panosundan (4) gelen tabii sinyalleri kaydeder. Her saat başı kayıtlarda inceleme yapılır.

Bilgisayar – 2 (8), sistemin bulunduğu alanı sürekli kaydeder. Kayda değer bir sinyalde kayıtları tahlil edilir.

Buluşta deprem belirti sinyali olmadığı zamanlarda alt ve üst cihazın (1,2) ortak alanında sinyal 205 ile 215 milivolt arasında gider gelir. Bu duruma belirtisiz normal hal denmektedir.

Buluşta sistemin ortak alanında deprem sinyali alındığında sinyal içindeki en büyük titreşim yavaşlatılıp genişletilir. İçindeki üç alternance’ın birinci ile ikinci alternance ve iki ile üçüncü alternance arasındaki fark sayısal değerde belirlenir.

Üç alternance kavramı;

Ortak alanda oluşan tabii sinyal içinde en büyük titreşim yavaşlatılıp açıldığında titreşimin üç alternancetan oluştuğu görülmektedir.

Birinci alternance: gerilim alternanceıdır. Fakat ölçüm esnasında ikinci alternance referans alınır. Daima referans çizgisinden yukarı yönde (pozitif) gerilim gösterir. Tek başına değerlendirilememektedir.

İkinci alternance: Daima referans çizgisinin negatif yönünde oluşur. Ölçüm esnasında birinci ve üçüncü alternance referans alınır. Tek başına değerlendirilememektedir. İkinci alternanceın birinci görevi depremin büyüklüğünün belirlenmesinde, ikinci görevi depremin sisteme olan mesafesinin belirlenmesinde ve üçüncü görevi depremin zamanının belirlenmesinde temel etken olmaktır.

Üçüncü alternance: Olası depremin büyüklüğünün kesinlik kazanmasında ve birinci alternance ile üçüncü alternance arasında geçen zaman ise depremin olma zamanının belirlenmesinde temel etkendir.

Alternanceların hepsi bir arada olduğu zaman, depremin büyüklüğü, zamanı ve yeri belli olmaktadır.

Deprem erken bildirimi için; üç alternance tahlili örneklenirse,

 • Örneğin; eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark ;30 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 30 ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde 10’u şeklinde hesaplanır bu örneğe göre deprem büyüklüğü 6.0 olarak belirlenir.  Alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden az ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir ve deprem büyüklüğü bu örneğe göre 7.0 olarak hesaplanır ve depremin 5km civarı derinlikte meydana geleceği belirlenir.
 • Örneğin; eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark; 30 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 30 ise deprem 6.0 büyüklüğünde olacak şeklinde hesaplanır. Alternancelar arası zaman hızı 10 saniyeden fazla ise depremin 10km derinliğin üzerinde meydana geleceği belirlenir.
 • Örneğin; eğer birinci ile ikinci alternance arasındaki fark; 25 ikinci ve üçüncü alternance arasındaki fark da 27 ise ve alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin üzerinde ise deprem büyüklüğü alternance farkları toplamının yüzde 10’u alınarak hesaplanır ve bu örneğe göre deprem büyüklüğü 5.2 derinliğide 10 km. üzerinde olarak belirlenir. Eğer alternancelar arası zaman hızı 10 saniyenin altında ise depremin büyüklüğüne bir tam puan eklenir örneğe göre deprem büyüklüğü 6.2 ve derinliği 10km altında olarak belirlenir.

Sadece tabii deprem sinyallerinden oluşan bir titreşim üç alternance’tan oluştuğundan herhangi başka yapay bir sinyal ile karar yanılgısı oluşmamaktadır.

Söz konusu buluşta deprem zamanı için, üç alternance arasında geçen zamanı belirlemek için üçüncü alternance’tan birinci alternance’a doğru geçen zaman ölçümü baz alınmaktadır. Birinci alternance’tan üçüncü alternance’a doğru zaman ölçümü yapılmaz çünkü bu durumda kayıt cihazının önceden belirtilen kendi ayarı devreye girer ve bu da gerçek zamanı vermemektedir.

Bir titreşimin tamamı (üç alternance) : 3 saniyeden önce hiç çıkmadığı için ve zaman hesaplamasında 3sn karşılık olarak 6 saat denk geldiğinden deprem en az 6 saat önceden belirlenebilmektedir. (zaman hesabı bir saniye: iki saat olarak hesaplanmaktadır.) Sinyalleri ölçerken zaman kaybı ve direnç değerlerinde değişim olmaması için osiloskop kullanılmamaktadır.

Söz konusu buluşta ortak alan; alt ve üst cihazlar (1,2) arasında kalan atmosfer boşluğudur. Buluşta alt cihazda (2) biriken alternatif akım sinyalleri ile ortak alanda biriken (endüklenen) ortak sinyallerin içindeki tabii belirti sinyalleri dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. Alt ve üst cihaz (1,2) arasında 166 santimetrelik ortak alan bulunmaktadır bu alan doğal kondansatör görevi görmektedir.

Buluşun Sanayiye Uygulanma Biçimi
Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

Patentmarka tescilimarka sorgulamapatent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?