Patent

Patent Nedir?

Patent; buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân sağlayarak, rakiplerine karşı ekonomik anlamda üstünlük kazandırmasını sağlar. Patentlerin önemli avantajlarından biri buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açmasıdır. Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları cesaretlendirerek toplumun refah seviyesini artırmaktır. Ayrıca bir ülkede verilmiş olan patentlerin sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesidir.

PATENT SORGULAMA FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Patent, teknik yönü olan buluşlara verilir. Teknik saha dışında kalan buluşlara ise verilmez. Bir buluşun patentlenerek korunabilmesi için o buluşun aşağıdaki kriterleri taşıması gerekmektedir;

1. Yenilik: Başvuruya konu olan buluş, başvuru yapılmadan önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yenidir.

2. Buluş Basamağı: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılmıyorsa, tekniğin biline durumunun aşıldığı kabul görür.

3. Sanayiye Uygulanabilirlik:  Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelik taşıyorsa, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.

Nereden Alınır ?

Türkiye’de yetkili resmi kurum TÜRKPATENT‘dir. 

Patent başvurusunda bulunmadan önce patenti istenen buluşun, buluş olma kriterlerini taşıyıp taşımadığı incelenir. Araştırma işleminin tecrübeli, deneyimli ve profesyonel bir patent vekili tarafından yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Böylece uzun ve maliyetli bir sürece girmeden yapılacak olan ön araştırma, başvurunun reddedilme ihtimalini aza indirecektir.

Patent tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engelleyerek, buluş sahibinin buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun siciline kayıtlı resmi bir firma olarak, başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, patent araştırma ve analizlerinden, ticari değere dönüştürülmesine değin her aşamada hem yurtiçinde hem de yurtdışında buluşlarınızın takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktayız.

Nasıl Alınır ?

Daha önce de belirttiğimiz üzere buluş olduğu iddia edilen icadın, uzman bir patent vekili tarafından ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Ön araştırması yapılan ve değerlendirmeler sonucunda buluş olduğuna karar verilen, buluş konusu ürün ile ilgili aşağıdaki başlıkları içeren başvuru dosyası tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanır;

– Buluşu detaylı anlatan bir doküman; Tarifname
– Korunması istenen yeniliklerin vurgulandığı; İstemler
– Buluşu anlatan teknik çizimlerin olduğu; Şekiller

Hazırlanan dosya müşteri onayından geçirildikten sonra başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilir. TÜRKPATENT, ilk olarak şekli şartlara uygunluğunu inceler. Bunun üzerine, gerekli evrakların TÜRKPATENT’e verilip verilmediği, verilen evrakların mevzuatta öngörülen şekilde düzenlenip düzenlenmediği, rüçhan talebi varsa buna ilişkin işlemlerin yerine getirip getirilmediği ve ücretin yatırılıp yatırılmadığı gibi hususlar incelenir. Başvuru sahibi, başvuru ile birlikte veya en geç on iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talep eder. Talep üzerine araştırma raporu hazırlanarak başvuru sahibine bildirilir ve Resmi Bültende yayımlanır. Araştırma raporunun bildiriminden sonra başvuru sahibi, raporun bildiriminden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek inceleme talep eder. İnceleme raporunda başvuru uygun bulunursa 20 yıl koruma hakkı veren patent alınır.

Ayrıca patent başvurusu ya da korunması için gerekli olan yıllık ücretler, koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir. Vade tarihi ise başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

Patent ile Faydalı Model Belgesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeniliklerini koruma altına almalarıdır. Rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamanın en iyi yolu patent almaktır. Bu süreçte Uzmanlarımız Güvenilir Çözüm Ortağınız Olacaktır.

Bir devlet kurumu tarafından (Türkiye’de yetkili kurum  Türk Patent ve Marka Kurumu)  endüstriyel bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan resmi bir belgedir. Maddi anlamda bir değere sahip olan patent tescil belgesi, sahibine belirli bir süre için buluşla ilgili tekel hakkı sağlar ki bu emsalsiz bir rekabet gücüdür.

Faydalı Model Belgesi; Endüstriyel ürünlerde yapılan yenilikler için 10 yıllık bir koruma hakkı kazandıran resmi bir belgedir. Faydalı modelin patentten farkı ; faydalı model belgesi için “buluş basamağı” aranmamaktadır.  Ayrıca üretim yöntemleri ile kimyasal formüller için faydalı model belgesi verilmemektedir. Faydalı model belgesi alımı patente kıyasla daha ucuza mal olmakta ve süreç olarak daha kısa sürmektedir.

Yıllık Ücret Ödemeleri

Başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru tarihi vade tarihi kabul edilerek, her yıl sicil yenileme ücreti ödenir. Yıllık sicil ücretleri vade tarihine kadar ödenemez ise 6 aylık sürede ek bir ücret ile birlikte ödenebilir. Sicil ödemesinin yapılmaması durumunda koruması geçersiz olur.

Diğer Hizmetlerimiz

  • Patent Ön Araştırma İşlemleri
  • Adres, Unvan, Nev’i Değişikliği Sicil Kayıt İşlemleri
  • Veraset Yoluyla İntikal
  • Rehin, Devir, Lisans, Birleşme
  • Uluslararası Patent Tescilleri
  • İtiraz ve Savunma işlemleri
  • İhtarname Gönderimi
  • Dava Açılması
  • Teknik Uzman Mütaalası Verilmesi
  • Patent Eğitimleri Verilmesi

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun.