Türk Patent Enstitüsü’nün  “Markaların Korunması”, “Avrupa Patentlerinin Verilmesi”, “Endüstriyel Tasarımlar” ve “Patent Haklarına” ilişkin 4 yönetmelikte yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre, bir Avrupa Patentinin, itiraz üzerine değiştirilmesi veya patent sahibinin talebi üzerine kısıtlanması durumunda, değişikliğin Avrupa Patent Bülteni’nde ilanından itibaren 3 ay içinde değişen metnin Türkçe çevirisi TPE’ye sunulacak. Değişen metnin Türkçe çevirisinin, çeviri yayın ücretiyle TPE’ye süresi içinde verilmemesi veya ücreti ödenerek ek süre talep edilmemesi halinde Avrupa patenti Türkiye’de başından beri geçersiz kabul edilecek.

 

Markalar Yönetmeliğinde Değişiklik

 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına dair yönetmelikte yapılan değişiklikle, ”marka” ve ”bülten” tanımları yeniden belirlendi. Markanın, ”ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret markaları veya hizmet markalarını”, bültenin ise ”yayın ortamının türüne bakılmaksızın marka başvurularına ilişkin bilgilerin yayımlandığı Resmi Marka Bültenini” ifade edeceği belirtilen yönetmeliğe göre, marka başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve evrakın Enstitü tarafından alındığı tarih, saat ve dakika olacak. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılacak. Başvuru dilekçesinde bulunan mal veya hizmetler, Nice Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılacak. Marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin, TPE’nin talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içinde sunulacak.

 

 

Endüstriyel Tasarımlar Yönetmeliği

 

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre, tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanacak. Locarno sınıflandırmasında yer almayan ürünler Enstitü tarafından tanımlanacak.

 

Patent Başvuruları

 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te yapılan değişikliğe göre, Patent İşbirliği Antlaşmasının 22. ve 39. maddeleri kapsamında başvuru yapılması için tanınan 30 aylık sürede başvuru ücreti, başvuruyla veya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenecek. Başvuru 30 aylık sürede yapılmazsa, bu süreye ek olarak 3 aylık süre tanınacak. TPE’ye yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına ilişkin belge, başvuru sahibinin talebi ve ücretin ödenmesi şartıyla Enstitü tarafından düzenlenecek.

 

Leave a Reply